Mer 13 Mag 2020 - 356 visite
Stampa

Mille Miglia, la nostalgia di un ragazzino

Dopo diversi interventi tristi (in questo periodo tragica contingenza storica) nel blog questa volta propongo un racconto-cronaca ironico, elaborato nella fantasia d’un bambino: “Io Brunin e la Mille Miglia”. L’originale lo scrissi in dialetto. “Mi Brunìn e la Milemiglia”, si classificò terzo nel concorso “Premio Roffi” del 1999. Ve ne propongo una versione-video ridotta, in italiano, realizzata e letta dall’amico Roberto Gamberoni. Gli amanti del dialetto, alla fine di questa breve introduzione, troveranno l’originale in ferrarese con traduzione.

La Mille Miglia. Milleseicento chilometri, equivalenti, appunto, a mille miglia. Corsa automobilistica su strada. Gara unica, non a tappe; stupenda solennità che coinvolgeva mezza Italia. La mitica corsa era sport, ma anche spettacolo, festa, fiera, fiaba, mito. Milioni di persone si accalcavano nelle strade, giorno e notte.

La competizione comprendeva categorie più disparate. Dalle Ferrari, vittoriosa con Nuvolari, Biondetti, Marzotto e altri. Che dire poi della Mercedes 300 Srl, con la quale Stirling Moss nel 1955 trionfò alla sbalorditiva media record di 157, 650 km/h. Ma tante erano le categorie, perfino le piccole Topolino Fiat e nell’occasione del 1954, perfino tre piccole simpatiche Isetta. La gente ai margini delle strade. In mano giornali con elenchi di numeri corrispondenti a nomi dei piloti e modelli d’auto.

Purtroppo arrivò il tragico 1957. In quell’anno, nei pressi di Guidizzolo, (Mn), La Ferrari Sport 335 S numero 531, per lo scoppio d’una gomma, uscì di strada. Morirono sul colpo il pilota Alfonso De Portago e il copilota, giornalista Edmund Gurner Nelson. Perirono travolti, ai bordi della strada, anche cinque bambini e quattro adulti. Fu la fine: a causa di questo tragico incidente, la corsa venne definitivamente soppressa.

MI BRUNIN E LA MILEMÌGLIA

PREMIO “ROFFI 1999” IN VERNACOLO PROVINCIALE
SEZIONE “A” PROSA. 3° CLASSIFICATO MAURIZIO MUSACCHI

A son in t’la piaza dal Listòn a Frara, a gh’è na’ smarùza ad machìn spurtivi e no; lusenti cmè dill baciòsli. Custruidi a caval dlà sgónda Guera Granda. Al dì d’inquò jè di bei bilo da milurdìn pin cucunà ad bajòch. I servis pr’arcurdar la Milemiglia…
E mì? soncamì ch’am arcord ! Eco che al zarvel al fà vulandra: …una sira d’i ann zinquanta…

A son riuscì a cunvinzar miè popà a lasàram andar a védar la Milemiglia. A son gasà cmè ’na “gazòsa con la balina”!
La guzuvìglia l’è int l’aria quand a parten in t’un grupèt ad na’ duzìna ad ragazò. L’è da póch pasà la basòra e scuminzia a far scur: l’è la prima volta ch’a vàgh fóra ad sìra!
A ciapèn par via Ariost, a n’eη fat gnanch tarsént mètar che, al più sgagià dlà mùcia, Brunin, als ràpa par n’infarià d’nà finestra, quaciada int t’al a mèz ad tcióta,pr’aη védragh dentar parchè l’è bàsa. Gnànch al temp ad sbadaciàr che al mèco al scuminzia a tuinàr e sbablàr!
-Urca, oh, eh, ah,- po’,al taroca pian pian – trùca ach spetacul! –
-Sà gh’è, fàs vedar anch a nù, daj!- Ag admand mì ch’a soη al più d’avsiη. E Apéna lù al vien zò, am rap su mi. Eco l’invision ch’l’am vanzarà impirulàda in t’al zarvèl d’j ann.
A gh’è un stracantòn, na’ scarana con su na’ mastela pìna d’aqua, e pigà ad tcióra uη dunòn con dù titùn ch’j am par mez laηguori, sol ch’il jè ròśa con dù punt più scur in mèź!
A spalanch j’ òć e la bóca, a vanz senza fià : che Paradiś! Mo èco che clà mèza puligana ad Brunin al n’in fa una dill sò.
-Brut spurcaciòn s’a trucat!- L’urchela al malandrin!
La “Venere al bagno”, la sént al vèrs, l’aliéva j òc, l’am ved!
-Aahh, buśgàt, sporch, majal, imprudent! -Insoma,l’am impinìs ad “scutmai”, brisa trop zarcà, ma forsi aηch merità!
-Aahh!-Gh’arspònd mi terorizà e a mòl la pèza dlà infarià, dand nà scagnà in drè cópa in ti giarùn dlà strada ché i m’à lasà, in la vita, una spèzia ad “varulina” ziganta, par soquànt dì !
Mò al Sant ach protèz i bazurlùn, al m’à tgnù par man e al m’à salvà la “gòba”. Mi aη ga pens gnanch al dulòr, am alièv in piè cmè e, svèlt cóm n’arsestula a scuminzi a corar drè a Brunin e a tut ch’j altar guràndagh colèro, zamòr, e pèz! Mo lor,tundandam:
-Iηganzadòr, Dongiovàni, Casanòa, Valentino, Clargàble!- E…viè!
Arivà in vial Cavùr, as farmèn tuti e a s’arbaltèn a tèra a ridar cmè di mat. A mi a m’è bela pasà la mùfa, anch parchè a gh’è zà un sparvers ad zént; ’nà fisuria ch’l’aspeta i bòlid! Insòma, a gh’è piη cucunà fin a l’”Aηgul dì Quatrèse”, anch in t’al murét dal Castel an gh’è post: mo eco che Brunin…
-Ragazit, adès a vagh e vien,- al sbàbla pian pianin,-uàltar brisa mòvrav infìn quand a tòran qualsiasi quèl ch’à diga, capi?-
-Va ben! Ag arspundeη, guardandas in tlà faza cmè di cùch.-
Pasà qualch minut, al “meco” l’artórna, als mét il man in tlà zòca e al rezita cal par Gasman in Riso Amaro!
-Majal ach ciòch, mo mama che brut quèl, pòar pilota!-
-Mo s’è suzèst? s’è capità? Gh’è n’inzidènt,gh’è di frì?-Al dmanda ch’al drito ad Zòrz “Banana” ch’l’à magnà la foja !
-Tasi, tasi, na’ machina arbaltada, àla Posta… un brut lavor : puvràz!-
La zént la scuminzia a drizàr gl’uréc, e pian pianin l’as sluntana faśènd finta ad ηiènt, vèrs al palazòn dlà Posta. Acsì, iη dù e duquatàr, a sen tuti in fila sul murèt dal Castèl, santà cmè in tribuna: bej cmè al sol! I bolid i pàsa strumbazànd e scaland il marć quand ill riva davśin a nualtar, parchè a gh’e na’ vòlta, e se i la driza, i và dentar al Teatar Cumunal senza pagar al bigliét,l’è: gratis, mò un po’ scumacà!
-Mo cus’èla quéla? l’am par un lampadàri!- E zò a ridàr.
-Ignurànt, t’aη vedi cl’è n’Iseta?- L’arspond Franchino “Venticelo”,ch’al li tgnòs zà a memoria parchè l’è mecànich. Sol che, aηch lu al gh’à uη…difèt, iηveηz ad perdar gli udor dl’òli ad rizìη cume il màchin da corsa, al…perd n’altr udor ch’l’è mej stàragh àla larga, e quand anden al cino chisà parchè, l’è sempar in da par lù! Furtuna che in oficina j’udòr dì… scàragh is cunfònd !
An zert punt,un “tugnin” con na’ Mercedes, als férma da rent a nualtar, al mutòr al gh’à la tós e al s’intartàja. Al “doic” disperà, zigaηd squasi, al taròca!
-Azziztenza preco, dofe essere?-Guardand vers Bruniη: brav al miè umarèl, t’à truvà propria un bel gingìn! Difati, a n’agh par vera, in dù sgond al sò zarvel al n’in pensa n’altra!
-Sempren dritten, avanten zvai zentan metren!- ! Am viéη da dìragh !
-Mo sà dit Bruniη, l’asistéηza l’è péna pasàda,l’è in tì zardin dlà Posta!- Al zìzla “Venticelo”, che oltre ai difèt “dabàs”, al gh’n’aveva anch in t’al dscórar!
-Mócla, tan al sà che i “crùch” i m’è ghignóś?-
E lì forsi agh n’era di altar ch’igh l’aveva coi germanici, e al nostar amìgh al li aveva cuntantà tuti! Fàtostà ché, al dì dop, slà Gazéta Padana a gh’era la cronaca dlà “sfurtuna”,d’un pilota ad quej pin ad bajoch, ch’al s’jera duvèst ritirar un chilometro dop dì servizi mecànich!
Intant i bolid i cuntinuava a pasàr, con gràη scirlamènt ad gom.
-Mo chi el clù là? Maglioli con la Porsc ? E ch’l’altar ch’l’ariva ad spichiera? Chi Tarufi? Quel l’è fort! Mo valà, che Von Trips e Munaròn su ch’ill Feràri i stràza tuti!- Quant ciacàr, quant scumés coη chì nom sturpià : a parévan d’ill sbarabègul al marcà!

A sen rent a cà, mi a sbat i barbìn dal “spago”; miè padar al s’era arcmandà ad turnar prest , e mezanòt l’è pasà da un bel tòch.
-Agh pens mi!- Al dis al “Solit Element”. Mo a mi am vien i brivid, e agh fagh segn ad lasàr perdar. Mochemàj l’insist , e quand al verz la porta, miè padar, l’è negar cmè al carbón.
-Guido, s’al savés… quej dlà Banda dal “Stanta” ad Murtara…-(Alóra, j’éra cunsiderà la squadra di più lazarùn ad Frara.)
-Mo s’è suzest? cónta!- Al dmànda miè opà, incuriusì e preocupà !
-I s’à tirà dìll sasà, guardè mo cum i à cuηzà Cicio!-(Cicio l’era al miè scutmai.) E al m’squacia la vita, tùta puntlàda dai segn dì giarùn dal prinzipi dlà storia.
-Brav “sandròn”,at trov sempar da taraghignàr, e po’, t’agh ciàp déntar, quésta l’è la prima e l’ultma volta ch’at las andàr fòra ad nòt: adès va drìt a lèt, che po’ adman a fèη i cònt!-
A guard Brunin ch’al s’invia e agh mand, a dént strìch, un…”ringraziament”, mo lu al n’è brisa preocupà, e al farfója pian pian con un surisin da puligàna :
-S’n’agh fùs j’amìg ah?- E l’am strica l’oć ghignand!

La vulandra dlà memoria l’am arpòrta ai dì d’inquò; am par ad védar una zerta Mercedes cumpagna a quéla dal “tugnin” …
– Please you can point out to me a mechanic?
L’è un giapunéś, am par ch’al m’admanda, in ingleś, d’n’oficìna. Am piaśrev ch’agh fùs Brunin, a son sicur ch’al g’direv:
-Go, go, avanti a cent mètar!- Par faragh un dì sò solit scherz. Sol che adès al li pòl far sol… a San Pier, ma a cred che forsi anca Lù al pìza,o forsi al fa finta par fàral cuntent…Lasù jè tut cuntent! Almèn…am l’àugur! E… a gh’l’àugur: Ciao Brunin!

IO BRUNIN E LA MILLE MIGLIA (traduzione)

Sono nella “Piàza dal Listón”, a Ferrara, c’è una quantità di macchine sportive e non, lucide come lucciole, costruite negli anni che vanno al di qua e al di la della seconda Guerra Mondiale. Al giorno d’oggi sono bei giocattoli per “milordini” pieni zeppi di quattrini.
Servono per ricordare la Mille Miglia… Ed io ? certamente che io mi ricordo ! Ecco che il cervello fa da aquilone…

Una sera degli anni cinquanta…
Sono riuscito a convincere mio padre a lasciarmi andare a vedere la Mille Miglia. Sono gasato come una “gassosa con la pallina”! L’entusiasmo è nell’aria quando partiamo composti da un gruppo di una dozzina di ragazzini. Sono da poco calate le ombre della vespro ed inizia a far scuro : è la prima volta che esco di sera !
Ci avviamo per Via Ariosto, non abbiamo nemmeno percorso trecento metri che,il più furbo del gruppo, Bruniη, si arrampica all’inferriata d’una finestra, coperta per la metà di sotto, per non vederci dentro poiché è situata in basso. Nemmeno il tempo di sbadigliare che il tipo comincia ad agitarsi e a parlare enfaticamente !
-Perbacco, oh, eh,ah,-!poi, farfuglia a bassa voce- ammira che spettacolo !-
–Che c’è, facci vedere pure a noi, dai !- Gli domando io che sono il più vicino. E appena lui scende, mi arrampico io.
Ecco la visione che mi rimarrà come ficcata nel cervello per anni. C’è un cantonale d’angolo, una sedia con su una bacinella piena d’acqua, e piegata sopra, una donna florida, con due mammelle che sembrano mezze cocomeri, solo che sono rosa, con due punti più scuri nel mezzo!
Spalanco gli occhi e la bocca rimanendo senza fiato : che Paradiso ! Ma ecco che quel bellimbusto di Bruniη ne combina una delle sue.
-Brutto sozzo !- Urla il malandrino !
La “Venere al bagno”, ode, alza gli occhi , e mi vede !
– Aahh, porco, sporcaccione, maiale, scriteriato !-Insomma, mi riempie di “soprannomi”, non molto cercati, ma forse pure meritati !
-Aaahh le rispondo io terrorizzato e lascio andare la presa all’inferriata, cadendo rovinosamente di schiena sui ciottoli che lastricavano quella strada, che mi hanno lasciato, alla schiena, una specie di “grosso morbillo”, per alcuni giorni !
Ma il Santo che protegge i balordi, mi ha tenuto per mano e mi ha salvato da guai fisici gravi. Non ci penso neppure al dolore, mi alzo in piedi e,veloce come una lucertola, comincio ad inseguire Bruniη e a tutti gli altri augurando vari colèra, cimurro e anche peggio ! Ma loro prendendomi in giro:
-Cascamorto, Don Giovanni,Casanova, Clarck Gable ! E…altro !
Arrivati in Viale Cavour, ci fermiamo tutti e ci rovesciamo a terra a ridere come matti. A me è già passata la rabbia, anche perché c’è una grande calca. Tutti stretti fittamente che aspettano i bolidi! Insomma, c’è pieno zeppo di gente fino all’ ”Angolo dei quattro esse”, pure sul muretto del Castello Estense, non c’è più posto : ma ecco che Brunin…
-Ragazzi, ora vado e torno,-sussurra piano,-voi non vi muovete fin ché riappaio qualsiasi cosa io dica, avete capito ?
-Va bene !-Gli rispondiamo, guardandoci in viso come cucchi !-
Trascorrono alcuni minuti, il “ganzo” ritorna, si mette le mani sulla testa e recita da sembrare Gassman in Riso Amaro !
-Accidenti che botta, mamma che brutta cosa, povero pilota !-
-Ma che è successo ? che cosa è capitato ? C’è un incidente? Ci sono feriti ?-Gli chiede quel furbacchione di Giorgio”Banana”, che ha mangiato la foglia !
-Taci, taci, c’è un’automobile rovesciata, alla Posta…uno scempio: poveracci !
La gente inizia a drizzare le orecchie, adagio si allontanano facendo finta di nulla, verso il Palazzo della Posta. Così ché, in poco tempo, siamo tutti in fila sul muretto del Castello, seduti come in tribuna : belli come il sole !
I bolidi passano rombando e scalando le marce quando s’avvicinano a noi, perché c’è una curva che se la raddrizzano, entrano nel Teatro Comunale, senza pagare il biglietto: gratis, ma pure assai ammaccati !
-Ma ché è quella, sembra un lampadario !- e giù a ridere !
-Ignorante, non vedi ché è un’Isetta ?- Risponde Franchino “Venticelo”, che la conosce a memoria poiché è meccanico. Però anche lui ha un…difetto, invece di perdere odori d’olio di ricino, come le vetture da corsa,perde…altri odori che è meglio stargli alla larga e,quando andiamo al cinema è, chissà perché, sempre isolato ! Fortunatamente, in officina gli odori degli…scarichi si confondono !
Ad un certo punto, un tedesco con una Mercedes, si ferma vicino a noi, il motore ha la tosse ed è balbuziente. Il “germanico”,disperato, quasi piangente, farfuglia :
-Azzizténza préco dòfe essere ?-Rivolgendosi a Brunin: bravo il mio ometto, hai trovato proprio un bel soggetto ! Effettivamente, al nostro amico non gli par vero, all’istante ne pensa subito un’altra delle sue !
-Sempren dritten, avanten zvai zentan metren !- Mi viene da pensare.
-Mo che dici Brunìη, l’assistenza è appena dietro, è nei giardini della Posta!- Sibila bleso ”Venticèlo”, che oltre al difetto “in basso”,ne pure uno nel parlare !
-Finiscila, lo sai pure che i “crucchi” mi sono antipatici ?-
E forse ce n’erano altri che l’avevano su coi germanici, ed il nostro amico li aveva accontentati tutti. Sta di fatto che il giorno dopo, sulla Gazzetta Padana c’era una cronaca, che parlava della “sfortuna” d’un facoltoso pilota, che s’era dovuto ritirare un chilometro successivo al servizio meccanico!
Intanto i bolidi continuavano a passare, con grande stridio di gomme .
-Ma chi era quello là ? Maglioli con la Porsche ? e l’altro che arriva di gran carriera ? chi è ? Taruffi ? Quello è forte ! Ma vai, che Von Trips e Munaron su quelle Ferrari li sbaragliano tutti !-
Quante chiacchiere, quante scommesse con quei nomi storpiati: sembravamo pettegole al mercato !

Siamo vicino casa, io batto i denti per il terrore; mio padre s’era raccomandato di tornare presto, ma mezzanotte è trascorsa da molto tempo.
-Ci penso io !- Dice il “Solito Elemento”. Ma io vengo preso da brividi e gli faccio cenno di lasciar perdere. Macchè, insiste e, quando apre la porta, mi padre è nero come il carbone
-Guido, se sapesse…quelli della Banda del “Settanta” in Mortara…- (A quei tempi erano ritenuta la più malfamata combriccola di Ferrara.)
-Ma ché è successo ? racconta- Chiede mio padre incuriosito e preoccupato !
-Ci hanno presi a sassate, guardi come hanno conciato Cìcio !-(Cicio era il mio soprannome.) Scoprendomi la schiena, tutta segnata dai segni dei ciottoli dell’inizio della storia.
-Bravo sciocco, trovi sempre da litigare, poi le prendi sempre, questa è la prima e l’ultima volta in cui esci di notte; ora vai a letto, poi domani faremo i conti !-
Io guardo Brunìn che si sta allontanando e gli mando, a denti stretti, un … ”ringraziamento”, ma lui non per niente preoccupato, e bisbiglia, con un sorriso da infido furbo:
-Se non ci fossero gli amici eh ?- E mi strizza un occhio sogghignando !

L’aquilone della memoria, mi riporta ai giorni nostri; mi sembra di intravedere una certa Mercedes uguale a quella del “germanico”…
-Please you can point out to me a mechanic?-
E’ un giapponese che chiede,in inglese, d’indicargli un’officina meccanica.
MI piacerebbe che ci fosse Bruniη sono certo che gli direbbe:
-Go, go, avanti a cent mètar!- Per fargli uno dei suoi soliti scherzi.
Ora pero, li può fare solamente a…San Pietro, e credo che pure Lui ci caschi, o forse fingerà di credergli per farlo felice…Lassù sono tutti felici ! Almeno…glie l’auguro e…me l’auguro ! Ciao Bruniη !

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.


OPPURE
se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)
puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com
Stampa